Deprecated: Function create_function() is deprecated in /web/foreignlang/wp-content/plugins/bunyad-siteorigin-panels/bunyad-siteorigin-panels.php on line 2
» พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙Department of Foreign Language , Faculty of Humanities
ประกาศ Department of Foreign Languages, Faculty of Humanities Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรสชวิทยาลัย จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เดินทางมาถึงหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา
– นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีและคณะผู้บริหารถวายการต้อนรับ
– สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– นายกสภามหาวิทยาลัยถวายเครื่องสักการะ
– ผู้แทนพุทธศาสตรบัณฑิตถวายเครื่องสักการะ
– อธิการบดีกล่าวถวายรายงาน
– คณบดีคณะพุทธศาสตร์ ขานชื่อพุทธศาสตรบัณฑิตคณะพุทธศาสตร์ และคณบดี คณะครุศาสตร์ ขานชื่อพุทธศาสตรบัณฑิตคณะครุศาสตร์ เข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับ
– ผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ขานชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตรอภิธรรมบัณฑิต เข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับ
– สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประทานปริญญาบัตร และประทานโอวาท
– อธิการบดีถวายเครื่องไทยธรรมแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
– พุทธศาสตรบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์และอภิธรรมบัณฑิต ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และคณะผู้บริหาร
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ถวายผ้าไตรจีวรและย่ามแก่ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
– นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวสัมโมทนียกถา
– พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ทั้งนั้นอนุโมทนา
เวลา ๑๓.๓๐ น. – คณะผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ ผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และสถาบันสมทบ พร้อมกัน ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา
– สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
เดินทางมาถึงหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา
– นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีและคณะผู้บริหารถวายการต้อนรับ
– สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– นายกสภามหาวิทยาลัย ถวายเครื่องสักการะ
– ผู้แทนพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ถวายเครื่องสักการะ
– อธิการบดี ถวายรายงาน
– รองอธิการบดี อ่านประกาศสดุดีพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
– สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประทานปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ และสถาบันสมทบ ตามลำดับ
– สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประทานปริญญาบัตร และประทานโอวาท
– อธิการบดีถวายเครื่องไทยธรรมแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
– พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และสถาบันสมทบ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และคณะผู้บริหาร
———————————————–