Monthly Archives: May, 2016

Students 1
0

สมเด็จ พระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี โดยมีพระพรหมบัณฑิตเป็นตัวแทนกล่าวถวายรายงาน   เนื่องในวันวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐…

Students 13239104_3921740184601956_8917452608931892151_n
0

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรสชวิทยาลัย จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม มวก…

์News add59
0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ รับสมัครผ่านเว็บไซต์ ๑ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp รับสมัครด้วยตนเอง ๑…