Yearly Archives: 2016

์News ชัว ป.เอก
0

หลักสูตร ป.เอก สาขาภาษาศาสตร์  (พธ.ด.(ภาษาศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ตั้งแต่วันนี้  ถึง ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีรายละเอียด ดังนี้ กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัคร     ตั้งแต่นี้ …

Students 1
0

สมเด็จ พระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี โดยมีพระพรหมบัณฑิตเป็นตัวแทนกล่าวถวายรายงาน   เนื่องในวันวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐…

1 2