Browsing: กิจกรรมของภาควิชา

Students 1
0

สมเด็จ พระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี โดยมีพระพรหมบัณฑิตเป็นตัวแทนกล่าวถวายรายงาน   เนื่องในวันวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐…

Students 13239104_3921740184601956_8917452608931892151_n
0

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรสชวิทยาลัย จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม มวก…