Browsing: ์News

์News ชัว ป.เอก
0

หลักสูตร ป.เอก สาขาภาษาศาสตร์  (พธ.ด.(ภาษาศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ตั้งแต่วันนี้  ถึง ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีรายละเอียด ดังนี้ กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัคร     ตั้งแต่นี้ …

Students 1
0

สมเด็จ พระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี โดยมีพระพรหมบัณฑิตเป็นตัวแทนกล่าวถวายรายงาน   เนื่องในวันวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐…

์News add59
0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ รับสมัครผ่านเว็บไซต์ ๑ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp รับสมัครด้วยตนเอง ๑…